.
Zobacz wszytkie serwisy JOE.pl
blogiblog4u.pl blogiblogasek.pl katalog stronwjo.pl avataryavatary.ork.pl czcionkiczcionki.joe.pl aliasydai.pl, ork.pl, j6.pl tapety tapety.joe.pl obrazkiobrazki na NK
Online: ---
zdrowie i choroby nieruchomości na mapie
Online 930 dni temu
w JOE.pl od 2015-11-03
Odwiedzin: 4721 | dziś: 1
Obserwowani: 21
Obserwujący: 0
Chmurek: 1
oceń mnie ocena 9.9/ 10
Głosować mogą tylko zalogowani! zobacz ranking

Jes­tem in­nym człowiekiem. No­wym. Bo­gat­szym o no­we doświad­cze­nia. Doj­rzal­szym. Sil­niej­szym. Pew­niej stąpającym po ziemi. Jed­nak wiem, że to, co było, zos­ta­wiło we mnie trwały ślad. Może z cza­sem ktoś lub coś go zat­rze. Dziś jed­nak da­je

O mnie
Ja, można by po­wie­dzieć, jes­tem uza­leżniona od emoc­ji - im sil­niej­sze tym lep­sze. Kocham być szczęśli­wa, nie­szczęśli­wa, ra­dos­na, smut­na, kocham poz­na­wać ludzi, ro­bić coś po raz pier­wszy ale kocham też tra­cić, czuć ból i cza­sem też go spra­wiać. Sta­ram się ha­mować, by in­ni na tym zbyt nie ucier­pieli, ale gdy tak od­czu­wam - czuję że żyję. To trochę cho­re, że tak uszczęśli­wia mnie od­czu­wanie stra­ty i krzyw­dy. Ale po coś ma­my tę zdol­ność od­czu­wania praw­da? To kocham w by­ciu człowiekiem naj­bar­dziej.


Muzyka , zapach , smak , ciepło.. bo to co niewidzialne nadaje życiu kolor :)'Gdy z Two­jego życia ‘znika’ ktoś, do ko­go byłeś tak bar­dzo przyz­wycza­jony i tak bar­dzo z nim zżyty, na początku czu­jesz się jak gdy­by Twój świat mo­men­talnie runął. Wszys­tko na­biera sza­rawych ko­lorów. Z dnia na dzień co­raz bar­dziej pogrążasz się w tym psychicznym dołku. Szu­kasz no­wych wrażeń, po­padasz w nałogi i całymi dniami roz­myślasz o tym, co źle zro­biłeś i dlacze­go to przyt­ra­fiło się właśnie To­bie. Ty­powe. Z cza­sem dochodzisz jed­nak do pew­nych wniosków. Uświada­miasz so­bie, że świat to nie tyl­ko ta jed­na oso­ba. Mi­mo te­go, że wciąż budząc się widzisz jej twarz, zaczy­nasz szu­kać ko­goś zastępcze­go. Mi­mo te­go, że jeszcze niedaw­no mówiłeś, że po ewen­tual­nym roz­sta­niu będziesz uni­kał związków. Na początku po­jawia się coś w rodza­ju ‘moralnego ka­ca’, bo gdzieś w głębi ser­ca na­dal czu­jesz się w ja­kiś sposób zo­bowiąza­ny. Dziw­ne? Nor­malne. Wciąż kochasz. Nie ma dnia by nie przy­woływać wspom­nień. Gdy­byś miał na to wpływ, wiesz, że bez zas­ta­nowienia wszys­tko byś wy­mazał. Jed­nak to nie wyjście. W ten sposób po­kazu­jesz, ja­kim jes­teś tchórzem. Bo prze­cież nie pot­ra­fisz zmie­rzyć się z włas­ny­mi słabościami. Kiedyś sam wpa­jałeś ludziom, że to oni są słabi a te­raz sam przy­bierasz pos­tać ucieki­niera. A tak właści­wie jak można chcieć wy­mazać wspom­nienia. Prze­cież to one pełne są ra­dości i życiowych lek­cji, mi­mo, że przy­woływa­nie ich bo­li. To tak jak­byś nie chciał przeżyć włas­ne­go życia. To tak jak­byś spędził wszys­tkie te dni w sa­mot­ności. Nie sta­raj się za­pomi­nać o tym, co było. Prze­cież by­wały chwi­le, gdy byłeś szczęśli­wy. Nie każdy ma w życiu szansę zaz­nać szczęścia. Weź to pod uwagę… Nie bój się zro­bić ko­lej­ne­go kro­ku nap­rzód i nie bój się wspom­nień. Każda życiowa sy­tuac­ja ma w so­bie jakąś uk­rytą war­tość. Dzięki cier­pieniu, bólo­wi i miłości doj­rze­wamy psychicznie. Dos­ta­jemy się do świata, który za młodu był dla nas zam­knięty. Nie mówię, że trze­ba się z te­go cie­szyć. Jed­nak trze­ba to do­cenić i brać życie, ja­kim jest…'


I nig­dy nie mów, że kochasz tyl­ko po to, żeby ko­goś po­cie­szyć. Nig­dy nie mów o wspólnych no­cach, sko­ro wiesz, że jed­nak nie chcesz. Nig­dy nie zos­ta­wiaj pi­jane­go, sko­ro wiesz, że sam pi­jesz. Nig­dy nie mów, że Cię nie ma, lecz po pros­tu po­wiedz, że nie chcesz roz­ma­wiać. Nig­dy nie mów, że wszys­tko Ci się we mnie po­doba, jeśli nie po­doba Ci się nic. Nig­dy nie mów, że jes­tem je­dyna, wyjątko­wa, sko­ro wiesz, że to gówno praw­da. Nig­dy nie całuj, jeśli wiesz, że to dla Ciebie nic nie znaczy, bo dla ko­goś może to oz­naczać bar­dzo dużo. Nig­dy nie mów "za­pom­nij", sko­ro wiesz, że i tak te­go nie zro­bię, bo nie chcę i nie pot­ra­fię. Nig­dy nie mów, że to nie jest ta­kie trud­ne, jeśli wiesz, że dla mnie to naj­trud­niej­sza rzecz ja­ka kiedy­kol­wiek zro­biłam. Nig­dy nie chciej wra­cać do sta­rych czasów, sko­ro wiesz, że niedługo zos­ta­wisz, złamiesz ser­ce i po­wiesz "spier­da­laj". Proszę Cię, nie kłam. Czy wy­magam za wiele?


...bo nocą jes­tem praw­dzi­wa,real­na ze wszys­tki­mi swoimi wadami...
to dzień spra­wia,że staję się NIĄ...
tą której tak nap­rawdę dob­rze nie znam...
... bo życie to nie "gra obowiązków"...
... życie to, "szczególna zabawa"...
... ma twar­de i ok­rutne zasady...
... a wyg­ry­wa ten kto więcej "ra­dości" znajdzie... ŻYJĘ :)
Wzrost: 168 cm
Oczy: zielone
Włosy: ciemnyblond, długie
Urodziny: za 211 dni (Strzelec)
Papierosy: nie przepadam
Alkohol: tylko okazjonalnie
Wykształcenie: licencjackie w trakcie
Dzieci: może kiedyś
Obserwowani (21)
sanjaaksamitkakminiabas123toelawi5nikuleczkajaro30magia5wenus17sputnikkj57Vanesakalina0208iskra13116041954cwirkusac1martawejs12230769
wszyscy obserwowani
Odwiedzający
kj57KimbaNikaGoddessSiilenceEsmeralda199iwona3331056Kazmierczakowie50magda121hana5319Krzysiek43toelakalina0208bxxxwenus17386386386bas123ac1wi516041954alexja
pokaż więcej
ELZA505jagoda4601chandiikolorowy322979Bringerse9t1056Pawlo34wi5BarbaraSzpanekbeata52czarnula123